Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN OBD2PRO.nl
versie december 2015

Artikel 1. Definities
Heijtec: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, Heijtec B.V., tevens handelend als OBD2PRO.nl, gevestigd en kantoorhoudende te (4191 MX) Geldermalsen aan het adres Gerdina’s Hof 7, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 77747836, die een Overeenkomst sluit met Koper.
Koper: Degene die, rechtspersoon of natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met Heijtec een overeenkomst sluit voor het kopen van het Product.
Aanbod: Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek gedaan door of namens Heijtec waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot, offertes, prijsopgaven en voorstellen.
Algemene Voorwaarden: Onderhavige set algemene voorwaarden.
Gebrek: Het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst.
Levertijd/Uitvoeringsperiode: De tussen Heijtec en Koper afgesproken termijn waarbinnen het Product geleverd moet zijn, door Koper en Heijtec.
Overeenkomst: De tussen Koper en Heijtec tot stand gekomen overeenkomst met
betrekking tot de verkoop, koop en levering van het Product door Heijtec aan Koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Partijen: Heijtec en Koper gezamenlijk.
Prijs: Het voor het Product door Koper aan Heijtec te betalen bedrag.
Product: De door Heijtec op grond van de Overeenkomst aan Koper te
leveren roerende zaak.
Hetgeen in deze algemene voorwaarden in enkelvoud is gesteld, dient in voorkomend geval in meervoud te worden begrepen.

Artikel 2. Toepasselijkheid en uitleg
2.1 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze algemene voorwaarden.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitnodigingen tot het doen van een Aanbod, aanbieding, aanvaarding, opdracht, bevestiging en overeenkomst tussen Heijtec
Pagina 2: algemene leveringsvoorwaarden Heijtec – versie december 2015
en de Koper alsmede op alle (rechts)verhoudingen tussen partijen die hieruit voortvloeien of anderszins daarmee samenhangen.
2.3 Iedere verwijzing door de Koper naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door
Heijtec uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Heijtec deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod
3.1 Elk Aanbod is vrijblijvend, tenzij het een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2 Een Aanbod wordt aanvaard doordat de bestelling van de Koper op de website binnenkomt, dan wel door ondertekening van Heijtec en Koper van het bestelformulier.
3.3 Een wijziging van de Overeenkomst is voor Heijtec slechts bindend indien deze door haar schriftelijk is aanvaard.
3.4 Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
3.5 Heijtec kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren zonder daardoor in gebreke te raken.
3.6 Als Koper aan Heijtec data, gegevens etc. verstrekt, mag Heijtec uitgaan van de juistheid ervan en zal zij haar aanbod tot het doen van een Aanbod hierop baseren.
3.7 Heijtec kan niet aan haar uitnodiging tot het doen van een Aanbod worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.8 Heijtec kan niet worden gehouden aan door haar verstrekte gegevens voor zover in haar uitnodiging tot het doen van een Aanbod niet expliciet naar die gegevens wordt verwezen.
3.9 Noemt Heijtec in haar uitnodiging tot het doen van een aanbod een hoeveelheid en een daaraan gekoppelde prijs, dan bestaat voor haar geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in de offerte genoemde hoeveelheid tegen het evenredige deel van de voor het geheel opgegeven Prijs.
3.10 Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en
gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of
reclamemateriaal en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is Heijtec niet
aansprakelijk.
Pagina 3: algemene leveringsvoorwaarden Heijtec – versie december 2015

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle door Heijtec gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
4.2 Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden en verzuim
5.1 Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder verrekeningen of inhoudingen, door storting of overmaking op (een) door Heijtec aangewezen bankrekening(en). Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een bankrekening van Heijtec.
5.2 Indien Koper niet (tijdig) betaalt, dan is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan de wettelijke rente verschuldigd, maandelijks te voldoen.
5.3 In afwijking van het voorgaande wordt al hetgeen Koper op dat moment aan Heijtec verschuldigd is, dadelijk en in het geheel opeisbaar indien:
a. Koper zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt;
b. een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) Koper;
c. door Koper het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) Koper;
d. met betrekking tot alle of een deel van Kopers activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor;
e. Koper surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
f. door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de Koper de vestiging heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de Koper zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
g. een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van Koper wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
h. Koper een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;
i. de ondernemingsactiviteiten van Koper feitelijk worden gestaakt;
Pagina 4: algemene leveringsvoorwaarden Heijtec – versie december 2015
j. Koper zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt.
5.4 Indien Koper niet (tijdig) betaalt, is Koper aan Heijtec buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6. Levertijd en Uitvoeringsperiode
6.1 Door Heijtec wordt de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode bij benadering vastgesteld.
6.2 Heijtec gaat er bij de vaststelling van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode vanuit dat zij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op het moment van deze vaststelling redelijkerwijs bekend zijn.
6.3 De Levertijd en/of Uitvoeringsperiode vangt aan nadat Koper heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
6.4 In geval van wijziging van de omstandigheden, zoals die Heijtec redelijkerwijs bekend waren toen de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode werd overeengekomen, heeft Heijtec het recht de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode te verlengen met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren.
6.5 Wijziging van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode van bijzondere aard, of geringe betekenis, geeft Koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. In andere gevallen van wijziging van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode kan Koper de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan Heijtec ontbinden. Hij heeft dan, voor zover van toepassing, recht op teruggave van het voor het Product reeds betaalde gedeelte van de Prijs.
6.6 Overschrijding van de overeengekomen Levertijd en/of Uitvoeringsperiode geeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, Koper nimmer recht op schadevergoeding – tenzij er wettelijke verplichting tot schadevergoeding bestaat – of, indien gekocht is op aanvoer van fabriek, tot levering uit voorraad.

Artikel 7. Risico-overgang
7.1 Dadelijk nadat het Product is geleverd, draagt Koper het risico voor alle directe en/of indirecte schade die aan of door het Product mocht ontstaan en draagt Koper de kosten van vervoer tot aan de plaats der bestemming. Uitgezonderd van schade, als bedoeld in
Pagina 5: algemene leveringsvoorwaarden Heijtec – versie december 2015
dit artikellid, die Koper dient te dragen, is schade die aan opzet of bewuste roekeloosheid van Heijtec is te wijten, waarvan het bewijs door Koper dient te worden geleverd.
7.2 Indien het vervoer van het Product door of door bemiddeling van Heijtec geschiedt, dient Koper zorg te dragen en in te staan voor deugdelijk, volledig en voldoende ontvangstmaterieel en dient Koper te garanderen dat de (opslag)plaats(en), waarin of waar het Product gelost moet worden, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar is/zijn.
7.3 Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (af)levering, zal het Product voor risico van Koper worden opgeslagen. Koper dient in dat geval de opslagkosten te betalen, onverminderd het recht van Heijtec om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en/of over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Het door Heijtec geleverde en nog te leveren Product blijft eigendom van Heijtec totdat voldoening heeft plaatsgevonden van al hetgeen Koper verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst of rechtsverhouding, waaronder tevens begrepen alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten of rechtsverhoudingen.
8.2 Indien Koper zijn verplichtingen jegens Heijtec niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat dit het geval zal zijn, is Heijtec gerechtigd het Product waarop het in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te (doen) halen bij Koper dan wel bij derden die het Product voor Koper houden.
8.3 Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat het recht van Heijtec op volledige schadevergoeding onverlet.
8.4 Koper is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product te merken als het eigendom van Heijtec.
8.5 Koper is verplicht om op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Heijtec ten aanzien van het Product wenst te treffen ter bescherming van zijn eigendomsrecht en die Koper niet onredelijk hinderen in diens normale bedrijfsvoering.
8.6 Koper is niet bevoegd het Product dat krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, aan een ander dan Heijtec te verpanden of hier enig ander recht op te (doen) vestigen.
Pagina 6: algemene leveringsvoorwaarden Heijtec – versie december 2015

Artikel 9. Verplichtingen van Koper
9.1 Koper draagt zorg en staat in voor de geschiktheid, juistheid en volledigheid van de aan Heijtec in het kader van de Overeenkomst relevante verstrekte gegevens, waaronder bijvoorbeeld maatvoeringen, berekeningen en tekeningen.
9.2 Koper is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen te nemen c.q. op te volgen, die bij het gebruik van het Product (in acht) moeten worden genomen en die bijdragen tot de duurzaamheid en veiligheid van het Product. Dit betreft onder meer alle maatregelen en aanwijzingen die zijn genoemd door Heijtec dan wel die zijn opgenomen in door Heijtec meegeleverde handleidingen en/of instructiemateriaal.

Artikel 10. Herroeping
10.1 Indien Koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan hij de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
10.2 Tijdens de in lid 1 van dit artikel genoemde 14 dagen zal de in lid 1 van dit artikel genoemde Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking.
10.3 Als de in lid 1 van dit artikel genoemde Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Heijtec.
10.4 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in voornoemd lid bedoelde melding, zendt de in lid 1 van dit artikel genoemde Koper het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Heijtec.
10.5 De in lid 1 van dit artikel genoemde Koper zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren en conform verdere door Heijtec verstrekte instructies.
10.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de in lid 1 van dit artikel genoemde Koper.
10.7 De in lid 1 van dit artikel genoemde Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
10.8 Heijtec gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de in lid 1 van dit artikel genoemde Koper heeft gebruikt, tenzij voornoemde Koper schriftelijk instemt met een andere methode.
Pagina 7: algemene leveringsvoorwaarden Heijtec – versie december 2015

Artikel 11. Klachten
11.1 Eventuele klachten die verband houden met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door Koper bij levering van het Product bij ontvangst gespecificeerd te worden. Een beroep op dergelijke onvolkomenheden of tekortkomingen kan niet op een later moment aan Heijtec tegengeworpen worden.
11.2 Koper dient alle overige klachten binnen veertien dagen nadat hij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijze had kunnen constateren via het e-mailadres info@heijtec.com per e-mailbericht aan Heijtec te melden.
11.3 De vorenbedoelde melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Heijtec in staat is onverwijld adequaat te reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken.
11.4 Indien Koper met inachtneming van dit artikel klaagt en zijn klacht betrekking blijkt te hebben op een aan Heijtec toe te rekenen tekortkoming, zal Heijtec, te harer keuze:
a. hetzij overgaan tot herstel van het Product;
b. hetzij het betreffende Product vervangen;
c. hetzij een pro rata reductie op de Prijs verlenen.
Koper dient Heijtec hiertoe een redelijke termijn te gunnen.
11.5 Na de gegeven melding ter zake een geconstateerde onvolkomenheid of tekortkoming, heeft Koper de plicht al het mogelijke te doen om de schade voor hemzelf, Heijtec en/of een derde te beperken en beperkt te houden.
11.6 Niet als een tekortkoming of onvolkomenheid in de zin van dit artikel zal worden gezien een tekortkoming of onvolkomenheid ontstaan door normale slijtage.
11.7 Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper op geen enkele wijze op.
11.8 Op Koper rust de bewijslast dat het Product niet beantwoordt aan de Overeenkomst.
11.9 Aan het in het dit artikel genoemde, kan Koper geen rechten ontlenen indien en voor zover hij tegenover Heijtec tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
11.10 Klachten over facturen dienen door de Koper binnen veertien dagen na factuurdatum via het e-mailadres info@heijtec.com per e-mailbericht aan Heijtec te worden gemeld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Hoewel door Heijtec aan de kwaliteit van het geleverde Product de uiterste zorg wordt besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele tekortkomingen niet worden ingestaan.
Pagina 8: algemene leveringsvoorwaarden Heijtec – versie december 2015
Koper zal Heijtec voor eventuele tekortkomingen of voor het gebruik door Koper van het geleverde Product op geen enkele wijze aansprakelijk houden. Voorts zal Koper Heijtec op geen enkele wijze aansprakelijk houden voor eventuele gebreken aan de Machine en/of voor aansprakelijkheden voortvloeiende uit het gebruik door Koper van de Machine. Heijtec aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover uit dit artikel blijkt. Indien Koper een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft, vind dit artikel overeenkomstige toepassing indien en voor zover het zich verhoudt tot een eventuele wettelijke verplichting tot schadevergoeding van Heijtec.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Heijtec wegens toerekenbare tekortkoming in de verbintenis tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot een maximaal bedrag van 50% van de voor die prestatie bedongen Prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale schadevergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van Heijtec wordt uitgekeerd. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt, voor zover Koper deze directe schade aantoont, uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
b. de redelijke kosten die Koper heeft gemaakt om de prestatie van Heijtec aan de gesloten Overeenkomst te laten beantwoorden, indien en voor zover Koper allereerst van de in de artikelen 10 en 11 en – indien van toepassing – artikel 12 van deze algemene voorwaarden genoemde mogelijkheden gebruik heeft gemaakt;
c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
12.3 De totale aansprakelijkheid van Heijtec voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer dan € 1.000.000,= (één miljoen euro) bedragen per gebeurtenis.
12.4 Uitgesloten van aansprakelijkheid van Heijtec is indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel.
12.5 Heijtec is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de herroeping van een uitnodiging tot het doen van een Aanbod.
Pagina 9: algemene leveringsvoorwaarden Heijtec – versie december 2015
12.6 Heijtec is niet aansprakelijk voor door Koper dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Koper of enige derde van het door Heijtec geleverde Product.
12.7 Buiten de in lid 2 en lid 3 van dit artikel genoemde gevallen is Heijtec op geen enkele wijze aanspra kelijk voor schade, tenzij ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Heijtec en in dat geval beperkt tot de schade als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel, ongeacht de grond waarop een actie tot vergoeding van die schade wordt gebaseerd.
12.8 Koper kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat hij overeenkomstig artikel 12 van deze algemene voorwaarden heeft geklaagd en hij Heijtec, voor zover nodig – onder het stellen van een redelijke termijn – schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Heijtec ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.
12.9 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

Artikel 13. Vrijwaring
13.1 Koper – indien het een rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft – vrijwaart Heijtec voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door Koper van deze algemene voorwaarden of specifieke voorschriften van Heijtec, dan wel het niet afdoende informeren door Koper van derden-gebruikers bij het gebruik van het product, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door Koper niet afkomstig van Heijtec. In dergelijke gevallen is voornoemde Koper verplicht alle schade die Heijtec lijdt te vergoeden.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van Heijtec uit de Overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan Verkoper kunnen worden toegerekend. Daartoe behoren in ieder geval, maar niet uitsluitend, ziekte en/of stakingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeel van Heijtec en/of Koper en/of derden, overheidsmaatregelen of –regelgeving, oorlog(sgevaar), terrorisme(dreiging), oproer, molest, brand, overstroming, aardbeving en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.
Pagina 10: algemene leveringsvoorwaarden Heijtec – versie december 2015
14.2 Bij overmacht, ongeacht het moment waarop deze ontstaat, is Heijtec bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of (direct) te ontbinden. Indien als gevolg van de overmacht de opschorting langer dan zes maanden duurt, dan is Koper bevoegd Heijtec voor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, dan is Koper slechts bevoegd de Overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij (gedeeltelijke) ontbinding ontstaan er geen ongedaanmakingsverbintenissen of verplichtingen tot schadevergoeding.
14.3 Indien Heijtec de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken die volgen uit de wet en/of de Overeenkomst.
14.4 Indien Heijtec de Overeenkomst wegens overmacht ontbindt, is Heijtec gerechtigd te factureren voor zover ten tijde van het intreden van de overmacht de Overeenkomst reeds was uitgevoerd. Daaronder vallen in ieder geval alle op dat moment in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten. Koper is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betrof.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding
15.1 Naast de voornoemde overmachtsituaties is Heijtec bevoegd de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst op te schorten, indien Koper enige opeisbare verbintenis jegens Heijtec niet is nagekomen, dan wel indien Heijtec in redelijkheid kan verwachten dat Koper zijn verbintenis(sen) jegens Heijtec niet zal nakomen. In die gevallen zal Heijtec niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan Koper.
15.2 Koper is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Heijtec op te schorten.
15.3 Heijtec is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Koper indien:
a. Koper zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt;
b. een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) Koper;
c. door Koper het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) Koper;
d. met betrekking tot alle of een deel van Kopers activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor;
e. Koper surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
Pagina 11: algemene leveringsvoorwaarden Heijtec – versie december 2015
f. door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de Koper de vestiging heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de Koper zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
g. een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van Koper wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
h. Koper een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;
i. de ondernemingsactiviteiten van Koper feitelijk worden gestaakt;
j. Koper zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt.
15.4 In alle gevallen waarin Koper er serieus rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens Heijtec niet kan nakomen, dient hij laatstgenoemde daarvan terstond op de hoogte te stellen. In dat geval is Heijtec eveneens bevoegd de Overeenkomst te ontbinden op de wijze zoals bepaald in lid 3, aanhef, van dit artikel.
15.5 Opschorting of ontbinding op grond van dit artikel is niet mogelijk in het geval dat het Product op verzoek van Koper is aangepast dan wel op verzoek van Koper door Heijtec is ingekocht. In deze gevallen is Koper gehouden het Product af te nemen en Heijtec voor de gehele overeengekomen koopprijs te voldoen.
15.6 In andere situaties dan onder 3 van dit artikel benoemd, kan de Overeenkomst slechts worden beëindigd met wederzijds goedvinden.
15.7 Ontbinding leidt niet tot ongedaanmakingsverbintenissen. In afwijking van het voorgaande heeft ontbinding tot gevolg dat:
a. Koper per direct in verzuim is en alle vorderingen van Heijtec onmiddellijk
opeisbaar zijn;
b. alle eigendommen van Heijtec onmiddellijk dienen te worden geretourneerd.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1 Koper verplicht zich om al wat hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hem het vertrouwelijke karakter bekend is of hij dit redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken – waaronder begrepen via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk
Pagina 12: algemene leveringsvoorwaarden Heijtec – versie december 2015
voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt, dan wel dit voor bewaring van zijn rechten in rechte noodzakelijk is.
16.2 Koper verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting, zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel, met de voor of namens hem werkzame personen of door hen of Koper ingeschakelde derden overeen te komen.
16.3 Heijtec heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door Koper en/of de voor hem werkzame personen en/of door hem ingeschakelde derden de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden conform hetgeen is weergegeven in deze algemene voorwaarden.

Artikel 17. Privacy
17.1 De in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke door Koper aan Heijtec verstrekte Persoonsgegevens van Koper worden, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, door Heijtec op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
17.2 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van een rechterlijke uitspraak of wet of regelgeving is vereist dan wel indien Heijtec van overheidswege verzocht wordt persoonsgegevens van Koper te verstrekken.

Artikel 18. Contractsovername
18.1 Heijtec is te allen tijde gerechtigd al haar rechten en verplichtingen, dan wel een gedeelte daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien Koper een rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft. Koper is hiertoe slechts gerechtigd nadat Heijtec hiertoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 19. Toepasselijke recht en bevoegde rechter
19.1 Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing.
19.2 Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
19.3 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen alle geschillen tussen hen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.